شرکت عمران فلات به عنوان يک پيمانکار عمومي با توجه به تجارب چهل ساله خود آمادگي دارد به روش طرح، تدارک و ساخت، پروژها را در رشته های مختلف مانند سازه های دریایی و آبی، بندر سازی، اسکله و موج شکن، پل، ساختمان های خاص، ابنیه سنگین، پی های عمیق، شمع فلزی و بتنی در خشکی و دریا، سازه های صنعتی، تصفیه خانه ها و پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی به بهترين نحو با حفظ محیط زیست، امنیت پرسنل و در زمان پیش بینی شده مدیریت و اجرا نماید.