اسکله های صادرات مایعات 1 و 2

برای صادرات محصولات مایع پتروشیمی، دو اسکله در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی توسط عمران فلات ساخته شد که هر یک برای پذیرش کشتی های تا ظرفیت 70،000 مترمکعب طراحی شده است.

اسکله 1

 • موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی
 • طول کلی: 307.6 متر
 • طول بدنه اصلی: 128 متر
 • عرض بدنه اصلی: 28.2 متر
 • عرض پل دسترسی: 25.8 متر
 • عمق اسکله از تراز متوسط آب دریا: 15.3-  متر
 • بالای عرشه از تراز متوسط آب دریا:4.0+ متر
 • تعداد دلفین های پهلو گیری: 4
 • فواصل دلفین های بیرونی از بدنه اصلی: 89.8 متر
 • تغییرات تراز آب: 6.7 متر
 • شمع های بتنی: 1150 متر به قطر 500 میلیمتر
 • شمع های فولادی: 7728 متر به قطر 900 میلی متر و 2184 متر به قطر 1100 میلی متر.

اسکله 2

 • موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی
 • طول کلی: 300 متر
 • طول بدنه اصلی: 99 متر
 • عرض بدنه اصلی: 28.2 متر
 • عرض پل دسترسی: 16.5 متر
 • طول پل دسترسی: 146 متر
 • عمق اسکله از تراز متوسط آب دریا: 15.3- متر
 • بالای عرشه از تراز متوسط آب دریا: 4.5+ متر
 • تعداد دلفین های پهلو گیری: 4
 • فواصل دلفین های بیرونی از بدنه اصلی: 100 متر
 • تغییرات تراز آب: 6.7 متر
 • شمع های بتنی: 1730 متر به قطر 500 میلیمتر.
 • شمع های فولادی: 8940 متر به قطر 900 میلی متر و 1924 متر به قطر 1100 میلی متر