پل رو گذر آزاد راه

این پروژه بخشی از طرح توسعه جامع بندر امام خمینی است که شامل پل رو گذر 6 خطه بزرگراه بندر امام و خط راه آهن و همچنین بازسازی بزرگراه زیر پل می باشد. دهانه اصلی پل 90 متراست و 15 دهانه 24 متری در هر طرف قرار دارند.

 • موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی
 • ظرفیت: 6 خط، 3 خط رفت و 3 خط برگشت جدا از هم
 • طول کلی:  450 2x متر
 • طول سازه :42متر
 • دهانه اصلی: 90 متر
 • عرض پل:  16 2x متر
 • تعداد تیرها: 132 تیر با دهانه 24 متر
 • تعداد ستون ها: 140
 • قالب: 50000 متر مربع
 • کارهای فولادی: 5310 تن
 • بتن: 21000 متر مکعب
 • شمع های بتنی: 23800 متر از قطر 500 میلیمتر و 2520 متر به قطر 1200 میلی متر